नागरिकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांचा ऑनलाईन भरणा करावयाचा असल्यास अथवा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र ,नाहरकत प्रमाणपत्र इत्यादीकरीता प्रथम ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करतांनाचा लॉगीन आणि पासवर्ड यांचा वापर करूनच ऑनलाईन कर भरणा अथवा प्रमाणपत्र मागणी करावी.

Right To Service

more info

What We Do

more info